Skip available courses

Available courses

Obiectivul disciplinei este familiarizarea studenţilor cu principiile de etică si integritate academică si cu principalele tipuri de texte ştiinţifice din domeniul ingineriei electronice si de telecomunicații, cu accent pe dimensiunea aplicativă a scrierii de texte academice.

1. Înțelegerea procesului de scriere a unui text ştiinţific din domeniul ingineriei electronice si de telecomunicații

2. Dezvoltarea de deprinderi și abilități de scriere academică

3. Dezvoltarea de deprinderi și abilități de gândire critică necesare pentru evaluarea calității unor texte științifice/academice 

4. Cunoaşterea principalelor tipuri de texte ştiinţifice şi componentelor lor, a principalelor jurnale și conferințe din domeniu

5. Asimilarea unor tehnici și metode de lucru individual şi în grup pentru scrierea și recenzarea de articole științifice.

Fișa disciplinei este disponibilă aici. CV-ul titularului de curs aici.

Cursul prezintă concepte specifice gândirii sistemice cu aplicații interdisciplinare: inginerie, afaceri, educație, guvernare. Accentul este pus pe dimensiunea practică, aplicativă.

Obiectivul disciplinei este ca studenții să își dezvolte un set de abilități și competențe numit 'gândire sistemică' ce ar urma să îi ajute în înțelegerea fenomenelor și comportamentelor complexe din lumea înconjurătoare, pentru a le putea prezice, gestiona și a lua decizii în direcția unor rezultate dorite.

Studenţii își vor dezvolta competențe de:

- inginerie sistemică, design thinking, luare de decizii la nivel de sistem

- leadership sistemic, comunicare şi colaborare în era digitală

- rezolvarea de probleme complexe 

- identificare şi analiză de fenomene şi comportamente sistemice

- recunoaștere, analiză şi modelare a sistemelor complexe din domenii diverse: economie, inginerie, societate, etc. 

- formulare, analiză şi interpretare a unor aspecte specifice sistemelor complexe

- rezolvare de probleme atât în paradigma sistemelor deterministe cât şi a celor complexe şi abilitatea de a înțelege diferența intre cele două 

Fisa disciplinei este disponibila aici. CV-ul titularului de curs aici.

Cursul include: sistemul GSM (concepte specifice, principii, arhitectura, proceduri, planul de semnalizare, transmisii de date), sisteme de generatia 2.5G: HSCSD, GPRS, EDGE, sisteme 3G: servicii, arhitectura, principiile WCDMA, Introducere in sisteme 4G (LTE).

Alte detalii despre acest curs sunt incluse în fișa disciplinei care se poate descărca aici.


Domeniul Comunicaţiilor Cognitive este unul nou la nivel mondial (apare sub denumirea de Cognitive Communications în 2008) şi reprezintă o abordare interdisciplinară ce reuneşte elemente din domeniile Telecomunicații, Psihologie Socială, Economie şi Inteligenţă Computațională.

Cursul a fost propus şi introdus la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în anul 2011, fiind primul curs de acest tip - cu caracter interdisciplinar.

Cursul oferă o perspectivă sistemică şi are ca scop înţelegerea ecosistemului de comunicaţii punând accentul pe utilizarea eficientă a resurselor din mediul radio, în particular accesul dinamic la spectrul de frecvenţe. Sunt prezentate noile tehnologii de comunicaţii (ex. Cognitive Radio, Software Defined Radio, MIMO) şi cele mai noi standarde asociate (evoluţia spre 5G).

Se utilizează elemente de Inteligenţă Computaţională şi Teoria Jocurilor ca instrumente de abordare a problemelor specifice sistemelor complexe de comunicaţii . Cursul mai are ca scop dezvoltarea abilităţilor de gândire sistemică şi orientată pe rezolvarea de probleme ale inginerilor de Telecomunicaţii.

Alte detalii despre acest curs sunt incluse în fișa disciplinei care se poate descărca aici.

Cursul de Microunde tratează fenomenele ce caracterizează undele electromagnetice cu lungimi de undă cuprinse între 3 mm și 30 cm (frecvente intre 1GHz si 100GHz). Se pune accentul pe intelegerea proprietățiilor microundelor, dar mai ales pe optimizarea și proiectarea liniilor de transmisie, destinate frecvențelor extrem de înalte.   

Obiectivele cursului sunt:

1. Asimilarea cunoştintelor teoretice privind proiectarea şi simularea liniilor de transmisie şi amplificatoarelor la frecvenţe ultraînalte, utilizarea programelor de proiectare asistată de calculator în domeniul frevbențelor foarte înalte (Mefisto2D, Mefisto3D, HFSS, QUCS etc.), utilizarea diagramei Smith.

2. Obţinerea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru implementarea si testarea liniilor de transmisie, monitorizarea spectrului, masurarea puterii si a intensității câmpului electric în domeniul microundelor cu aparatura specifică (frecvențmetru, analizor spectral, analizor vectorial). 

3. Proiectarea circuitelor pasive și active de tip quadripol cu ajutorul parametrilor de dispersie S și a diagramei Smith (utilizate în modulele wireless pentru WLAN, GSM, UMTS, LTE, WiMAX în telecomunicații).

This course follows some outstanding techniques that represent a real transformation change in the evolution to 4G and beyond of the mobile technologies. The course  is for master students with basic knowledge in the field of mobile communications. The course addresses the topic of spatial MIMO processing related to the antenna arrays and the phase sensor arrays. Array processing techniques meet the demands of the LTE air interface at the layer 1 that refer to beam forming, spatial multiplexing and receive diversity. All antenna array processing techniques are covered by MATLAB toolboxes like: phase array toolbox and LTE (Long Term Evolution) toolbox by examples. Some approaches are intended for computer antenna modeling, RFID sensors for identification with HFSS (High Frequency Structure Simulator) and ADS (Advance Design System). The use of the EMCAD (Electro Magnetic Computer Aided) tools, increases the confidence in air interface and in MIMO processings for a better understanding of their importance in counteracting the effect of fading over frequency selective and high mobility radio channels.    

Les réseaux de neurones artificiels forment une branche de l'intelligence computationnelle. L'intelligence computationnelle combine divers domaines : l'adaptation, l'apprentissage, l'évolution et la logique floue pour créer des programmes qui sont, dans un certain sens, intelligent. Les réseaux de neurones permettent de créer des classifications rapides. Grâce à leur capacité de classification et de généralisation, les réseaux de neurones sont généralement utilisés dans des problèmes de nature statistique, tels que la classification automatique des objets (images, sons, etc.) ou la prise de décision en fonction de l'évolution d'un processus en cours. Dans ce cours nous aborderons les principales architectures de réseaux de neurones. Il ne s'agit pas d'une étude exhaustive de ces réseaux mais de comprendre les mécanismes internes fondamentaux et de savoir comment et quand les utiliser. Ce cours met en évidence l'analyse mathématique de ces réseaux et la façon de les utiliser dans la pratique.

La fiche descriptive du cours est disponible ici.Cursului include următoarele aspecte: gestiunea proiectelor software, elemente de software engineering, paradigme software: obiect, componenta, serviciu, design pattern-uri arhitecturale și OOP, platforma Android și dezvoltarea de aplicații java pentru Android, introducere în programarea iOS și Windows Phone, aplicații mobile hibride, reconfigurarea dinamica a aplicațiilor și aplicații adaptabile la context.

Alte detalii despre acest curs sunt incluse în fișa disciplinei care se poate descărca aici.

At the end of this course, the students will be able to analyze, design and implement software applications for mobile devices. Java as programming language and Android as platform are especially targeted. iOS, WindowsPhone and hybrid applications are also targeted. Students will be able to use software development programming tools (Eclipse and other IDEs), install and debug software applications on virtual (emulators) and real programmable mobile devices (smart-phones).

The course syllabus is available here

Cursurul vizează crearea abilităţilor necesare pentru dezvoltarea aplicaţiilor Android. Primul modul (4 ședințe de 6 ore = 24 ore) are un nivel introductiv. Un accent special este pus pe aspectele de inovare (modulul doi) în dezvoltarea aplicațiilor mobile. Se utilizează învățarea orientată pe proiect. După absolvirea acestui curs studenții vor fi capabili să conceapă şi să realizeze aplicaţii Android de complexitate medie. Modulul II al cursului include prezentări realizate de specialişti invitaţi de la firme de IT cu experiență în domeniu.

Acest curs se desfășoară sub egida Samsung. Cursul este prezentat de conf.dr.ing. Marcel Cremene.Alte informații se găsesc pe pagina http://asl.utcluj.ro/androsam/ .

Ce cours du master francophone PSI est basé sur une collaboration avec professeurs Jean-Paul Stromboni et Joël Leroux de l'Université de Nice, Sophia-Antipolis, France. Le cours inclue : la numérisation des signaux, l'analyse du son, l'utilisation de Matlab pour représenter, filtrer et afficher les signaux et les images, filtrage adaptatif des signaux, le cadre de travail JAI (Java Advanced Imaging), des outils pour le traitement d'images en C++. Un accent particulier est mis sur le développement des applications destinées aux téléphones mobiles.

La fiche descriptive du cours est disponible ici (en roumain).